ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.07.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок" за ЄДРПОУ 01056735
Територія   за КОАТУУ 6310138800
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності Виробництво іншого електричного устатковання за КВЕД 27.90
Середня кількість працівників 294    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 61102 м. Харкiв, вул. Достоєвського, 16
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 805 798
первісна вартість 1001 916 912
накопичена амортизація 1002 111 114
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 6349 6227
первісна вартість 1011 30075 30118
знос 1012 23726 23891
Інвестиційна нерухомість: 1015 162 148
первісна вартість 1016 270 258
знос 1017 108 110
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 269 269
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 7585 7442
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6899 9108
Виробничі запаси 1101 2266 2713
Незавершене виробництво 1102 3564 5617
Готова продукція 1103 1069 778
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 253 893
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
174 82
з бюджетом 1135 128 138
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 470 604
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 983 64
Готівка 1166 3 4
Рахунки в банках 1167 980 60
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 8907 10889
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 16492 18331

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12276 12276
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 5 3
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1013 1037
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 48 10
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 13342 13326
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 745 1352
за розрахунками з бюджетом 1620 1133 1160
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 257 248
за розрахунками з оплати праці 1630 353 696
за одержаними авансами 1635 67 1128
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 111 17
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 484 404
Усього за розділом IІІ 1695 3150 5005
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 16492 18331

Примітки: ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв'язок" знаходиться за адресою:
Україна, 61102, м. Харкiв, Червонозаводський район, вул. Достоєвського, 16.
Форма власностi: державна корпоративна.
Орган управлiння: Мiнiстерство iнфраструктури України.
Департамент державної полiтики в галузi залiзничного транспорту.
Метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, пiдприємницько-комерцiйної та iнших видiв дiяльностi i забезпечення на цiй основi соцiально-економiчних потреб суспiльства та зростання добробуту працiвникiв Товариства.
Предметом дiяльностi товариства є розробка, виготовлення i реалiзацiя апаратури i приладiв сигналiзацiї, централiзацiї i зв'язку, iнших приладiв i запасних частин для залiзничного транспорту i метрополiтенiв України та iнших країн.
Характер виробництва ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний "Завод "Трансзв'язок" багатономенклатурний (понад 300 видiв продукцiї), мiлкосерiйний.
До основних видiв продукцiї, що виготовляється пiдприємством вiдносяться: апаратура автоматичної локомотивної сигналiзацiї та контролю швидкостi i перевiрки пильностi машинiстiв, апаратура тональних рейкових кiл, релейнi шафи та стативи постiв ЕЦ, апаратура числового кодового автоблокування, апаратура зв'язку, апаратура живлення та трансформатори для пристроїв СЦБ та зв'язку.
Чисельнiсть працюючих на 01.07.2014 р. - 260 осiб.
Обсяги виробництва ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний "Завод Трансзв'язок" у дiючих цiнах за I пiврiччя 2014 року склали 4 606,1 тис. грн., що на 4 082,1 тис. грн. менше в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року (за I пiврiччя 2014 року - 8 688,2 тис. грн. ).
Зменшення випуску товарної продукцiї виробничо-технiчного призначення пояснюється тим, що у I пiврiччi 2014 року Укрзалiзниця не замовляла продукцiю за заводi, а ближнє зарубiжжя не пiдписує контракти на поставку у зв'язку з нестабiльною ситуацiєю в країнi.
В структурi випуску товарної продукцiї найбiльшу питому вагу має виробництво апаратури, приладiв сигналiзацiї i централiзацiї для забезпечення безпеки, контролю та регулювання руху на залiзницях (93,2 %) або 4 292,7 тис. грн..).
В балансi нематерiальнi активи вiдображенi згiдно з даними аналiтичного облiку. На 30.06.2014 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 912,4 тис.грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом, виходячи iз строкiв корисного використання НМА, сертифiкати вiдповiдностi мають термiн корисного використання один рiк.
На пiдприємствi на 30.06.2014 року облiковується основнi засоби первiсною вартiстю 30 118,4 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом, виходячи iз строкiв корисного використання. На 30.06.2014 року балансова вартiсть основних засобiв складає 6 226,9 тис. грн.
Станом на 30.06.2014 р. на балансi пiдприємства враховується iнвестицiйна нерухомiсть за залишковою вартiстю на суму 147,9 тис.грн. (здавання в оренду нежитлових та виробничих примiщень).
Основним питанням при облiку запасiв є визначення суми витрат, яка визнається як актив i переноситься на майбутнi перiоди до визнання вiдповiдної виручки. У бухгалтерському облiку первiсної оцiнкою придбаних або виготовлених запасiв є їх собiвартiсть, яка включає витрати на придбання, переробку та iншi витрати, безпосередньо пов'язанi iз запасами. Собiвартiсть запасiв визначається на основi методу середньозваженої собiвартостi. На 30.06.2014 року облiковується запаси балансовою вартiстю 9 108,5 тис. грн., iз них виробничi запаси - 2 713,1 тис. грн.., вироби незавершеного виробництва - 5 617,7 тис. грн.., готова продукцiя - 777,7 тис. грн..
Дебiторська заборгованiсть по ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" станом на 30.06.2014 року складає - 1 717,4 тис. грн.
Власний капiтал Товариства - 13 326,4 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" на кiнець звiтного перiоду складає - 2 884,6 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Казаков О.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Славська Н.В.