ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.07.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок" за ЄДРПОУ 01056735

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2014 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5182 9581
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3391 ) ( 6835 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1791 2746
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 286 423
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1397 ) ( 1554 )
Витрати на збут 2150 ( 129 ) ( 209 )
Інші операційні витрати 2180 ( 511 ) ( 1379 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
40 27
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 3 3
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
43 30
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -33 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
10 30
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 30

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 1538 3062
Витрати на оплату праці 2505 3290 4368
Відрахування на соціальні заходи 2510 1218 1683
Амортизація 2515 173 243
Інші операційні витрати 2520 963 1238
Разом 2550 7182 10594

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт та послуг) ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" за I пiврiччя 2014 року склав 5 182,3 тис. грн., що менше на 4 398,7 тис. грн. в порiвняннi до аналогiчного показника минулого року (за I пiврiччя 2013 року - 9 581,0 тис. грн.). Зменшення чистого доходу пояснюється зниженням обсягiв виробленої та реалiзованої продукцiї.
Iнший операцiйний дохiд за I пiврiччя 2014 року складає 286,1 тис. грн.
Формування собiвартостi продукцiї (робiт та послуг) на пiдприємствi ведеться згiдно методичних рекомендацiй по формуванню собiвартостi продукцiї в промисловостi № 373, затверджених наказом Мiнiстерства промислової полiтики вiд 09.07.2007 року.
До виробничої собiвартостi включають тiльки тi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з виробництвом продукцiї i включають: прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, змiннi та постiйнi розподiльнi загальновиробничi витрати.
Загальна сума фактичної собiвартостi реалiзованої продукцiї (згiдно Звiту про фiнансовi результати Ф-2) складає 3 391,1 тис. грн., що на 3 443,7 тис. грн. менше в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року, у зв'язку зi зниженням обсягiв виробництва.
Сума фактичних загальновиробничих витрат за I пiврiччя 2014 року склала 2 910,6 тис. грн., що на 1 043,6 тис. грн. менше в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року, у зв'язку зi зниженням обсягiв виробництва.
За звiтний перiод сума адмiнiстративних витрат складає 1 397,2 тис. грн.., що на 156,4 тис. грн. менше за аналогiчний перiод минулого року.
Витрати, пов'язанi з реалiзацiєю та збутом продукцiї за звiтний перiод становлять 128,7 тис. грн., зменшення складає 80,8 тис. грн. в порiвняннi в минулим роком.
Обсяг "Iнших операцiйних витрат" за звiтний перiод зменшився на 868,6 тис. грн. в порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року, за рахунок передачi житлового фонду у власнiсть мiста.
Фонд заробiтної плати за I пiврiччя 2014 року складає 3 290,4 тис. грн., що на 1 077,4 тис. грн. менше в порiвнянi з аналогiчним перiодом минулого року.
Всього доходiв ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" за I пiврiччя 2014 року - 5 470,8 тис. грн., що на 4 536,3 тис. грн. менше в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року, у зв'язку зi зниженням обсягiв виробництва та зменшення надходжень вiд квартирної плати та оренди примiщень в житловому фондi, пiсля передачi житлових будинкiв до комунальної власностi мiста.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за I пiврiччя 2014 року розмiр чистого прибутку становить 10,1 тис. грн.
Для зменшення рiвня витрат, пов'язаних з виготовленням i реалiзацiєю продукцiї ПрАТ "Завод "Трансзв'язок" продовжує роботу по технiчному переозброєнню виробництва. Робота ведеться за рахунок особистих коштiв. Продовжується робота по оптимiзацiї штатного розкладу пiдприємства i приведенням чисельностi робiтникiв в вiдповiднiсть з обсягами виробництва.
Пiдприємство впроваджує гнучку цiнову полiтику шляхом використання багатоварiантних цiнових рiшень.
Заборгованостi по сплатi поточних платежiв до мiсцевого та державного бюджету пiдприємство не має.


Керівник

 

(підпис)

Казаков О.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Славська Н.В.