ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.07.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок" за ЄДРПОУ 01056735

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2014 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 12276 5 0 1013 48 0 0 13342
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 12276 5 0 1013 48 0 0 13342
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 10 0 0 10
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -24 0 0 -24
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 24 -24 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -2 0 0 0 0 0 -2
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -2 0 24 -38 0 0 -16
Залишок на кінець року 4300 12276 3 0 1037 10 0 0 13326

Примітки: Станом на 30.06.2014 р. загальний розмiр власного капiталу ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв'язок" складає 13 342 тис. грн., з яких статутний капiтал - 12 276 тис. грн., додатковий капiтал - 3 тис. грн., резервний капiтал - 1 037 тис. грн., нерозподiлений прибуток - 10 тис. грн.
Статутний капiтал. Станом на 30.06.2014 р. статутний капiтал ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв'язок" по балансу складає 12275700 грн. (12276 тис. грн.). Згiдно затвердженого статуту, статутний капiтал розподiлено на 49102800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Власником 100% акцiй ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв'язок" є Держава Україна в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, згiдно з п. 5.1. Статуту товариства.
Статутний фонд ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв'язок" сформовано та сплачено повнiстю у попереднi роки вiдповiдно до установчих документiв.
Додатковий капiтал. Додатковий капiтал складається iз сум дооцiнки основних засобiв при проведенi корпоратизацiї пiдприємства. На 30.06.2014 р. сума додаткового капiталу складала 3 тис. грн.
Резервний капiтал. По балансу на початок року резервний капiтал складав 1 013 тис. грн., у другому кварталi 2014 р. вiдбувся розподiл прибутку за 2013 р. Таким чином, резервний капiтал на 30.06.2014 р. становить 1 037 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). По балансу на початок року нерозподiлений прибуток складав 48 тис. грн., який було розподiлено на виплату дивiдендiв в розмiрi 24 тис. грн., та вiдрахування до резервного фонду. За пiдсумками дiяльностi за I пiврiччя 2014 року ПрАТ "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв'язок" прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 10 тис. грн. Всього залишок нерозподiленого прибутку по балансу станом на 30.06.2014 р. складає 10 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Казаков О.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Славська Н.В.