ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Приватна аудиторська фiрма "Євроаудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24474300
Місцезнаходження 61105, м. Харкiв, пр. Героїв Сталiнграду, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1698
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057) 714-13-12
Факс -
Вид діяльності Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги
Опис Згiдно Договору № 12/02-14 вiд 12.02.2014 р., ПАФ "Євроаудит" надала емiтенту послуги з аудиторської перевiрки повного пакету фiнансової звiтностi за 2013 рiк.


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Киiв, вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-11-52
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис ПАТ "НДУ" здiйснює депозитарну дiяльнiсть на пiдставi Закону України "Про депозитарну систему України" без лiцензiї. ПАТ "НДУ" надає емiтенту послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв.


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579803
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.08.2011
Міжміський код та телефон (044) 426-43-86
Факс (044) 426-43-86
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Згiдно Договору № 1438-Е вiд 10.09.2010 р., ПАТ "Ощадбанк" надає послуги емiтенту з вiдкриття та ведення рахнкiв в цiнних паперах власникiв в процесi дематерiалiзацiї та облiку прав власностi на цiннi папери.