ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 24.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Казаков О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.07.2014

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01056735
4. Місцезнаходження м. Харкiв, 61102, вул. Достоєвського, 16
5. Міжміський код, телефон та факс (057) 763-23-33, (0572) 520-120


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.07.2014

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://transsvyaz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.07.2014

(дата)