ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 22.02.2018

Особлива інформація на 12.12.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.12.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиБунчуков Олег Анатолійович-, -, -0
Зміст інформації:
Зміни відбулись на підставі наданої Бунчуковим О.А. заяви від 06.12.2017 р. про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Завод "Трансзв`язок". Повноваження Бунчукова Олега Анатолійовича як члена Нагдядової ради припинено з 26.12.2017 р. (ст. 57 п. 1 Закону України "Про акціонерні товариства"). Дата вчинення дії 12.12.2017 р. - дата отримання заяви Бунчукова О.А. ПрАТ "Завод "Трансзв`язок". Бунчуков О.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акціями ПрАТ "Завод "Трансзв`язок" не володіє; перебував на посаді з 13.01.2016 р. Замість Бунчукова О.А. на посаду члена Наглядової ради на момент подання інформації нікого непризначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.