ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 17.02.2015

Особлива інформація на 12.02.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Казаков О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

16.02.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 61102, м. Харкiв, вул. Достоєвського, 16
4. Код за ЄДРПОУ 01056735
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 763-23-33 , (0572) 520-120
6. Електронна поштова адреса info@transsvyaz.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

16.02.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№ 28, "Бюлетень. Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

17.02.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://transsvyaz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.02.2015

(дата)