ПрАТ "Завод "Трансзв`язок"

Код за ЄДРПОУ: 01056735
Телефон: (057) 763-23-33
e-mail: info@transsvyaz.pat.ua
Юридична адреса: 61009, м. Харків, вул. Достоєвського, 16
 
Дата розміщення: 15.01.2016

Особлива інформація на 13.01.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. голови правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Прусак П.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

14.01.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський електротехнiчний завод "Трансзв`язок"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 61009, м. Харкiв, вул. Достоєвського, 16
4. Код за ЄДРПОУ 01056735
5. Міжміський код та телефон, факс (057) 763-23-33 , (0572) 520-120
6. Електронна поштова адреса info@transsvyaz.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

14.01.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 07, "Бюлетень. Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

18.01.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://transsvyaz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

15.01.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}